Bermuda - Rainwater Harvesting

(2015) fondstøttet feltstudie

Formålet med studiet var at studere og dokumentere øens arkitektur med det specielle system for regnvandshøst. Systemet beror på opsamling af regnvand fra tage og andre overflader, som tillader vandet at blive genanvendt til huslige samt erhvervsmæssige behov. Mine studier at det bermudianske system, er foretaget med henblik på, at undersøge mulighederne for implementering af tilsvarende regnvandshøstsystemer i Danmark. 

I takt med, at klimaforandringerne indfinder sig i Danmark, er der ved at danne sig et paradoks omkring vand. I Danmark er vi storforbrugere af grundvandet, men det rene grundvand er truet, flere og flere grundvandsboringer lukker blandt andet pga. menneskelig forurening. Derimod oplever vi tiltagende regnvandsmængder, hvor kloaknettet under spidsbelastning, har svært ved at rumme de store mængder regnvand, og skaber problemer i form af oversvømmelser.
Ved implementering af det ovennævnte bermudianske regnvandssystem ville det både aflaste brugen af grundvandet samt mindske risikoen for oversvømmelse i udsatte områder.

Bermuda er en gruppe af lavt-dannede vulkaner og består næsten udelukkende af sandsten og har derfor meget begrænsede grundvandsressourcer. Samtidig er Bermuda med sine omkring 65.000 indbyggere et af verdens mest tætbefolkede områder. På grund af det faktum, at der hverken findes grundvandsressourcer eller naturlige overfladevandkilder til rådighed, opfandt de tidlige nybyggere metoden for opsamling af regnvand, som lige siden har formet arkitekturen. Regnvandshøstsystemet er anvendt og udviklet de sidste 400 år, og i år 1951 blev det vedtaget ved lov, at alle bygninger, som opføres på Bermuda skal have regnvandshøstsystem. Via dette system forsynes i dag 96% af befolkningens vandforbrug til alle huslige behov inklusiv drikkevand.

Bermudiansk Regnvandshøstsystem

Bermudiansk Regnvandshøstsystem

Arkitekturen på Bermuda er karakteriseret ved hustagene, som grundet de særlige jordbundsforhold og klimamæssige forhold, er udviklet og designet til at gøre to ting: Beskytte husene mod orkaner og høste regnvand. Tagene med de forskudte kalkstensflader er specialdesignet til både at fange, lede og rense regnvand. Lag-forskydningerne bremser de kraftige vandskyl, hvorefter det føres fra en direktiv konstruktion til store oplagringstanke i beton, som generelt er placeret under huset. Vandet filtreres før det pumpes op til genanvendelse i husholdningen. 
De vasker tagene med klor og maler dem med særligt maling (en moderne erstatning for traditionel kalkvask). Denne procedure skal helst gentages hvert andet år. Det skal nævnes, at rigtig mange hustande ikke renser vandet yderligere inden det pumpes op, men udelukkende sætter deres lid til rensningsprocessen på selve taget. Når tagene er rene fremstår de blændende hvide, og det er dermed en ligetil visuel information, hvorved man hurtigt kan regne ud i hvilke huse man skal takke nej til et glas vand.
Bermudianerne har på forbilledlig vis formået at vende begrænsninger til muligheder, ved at de praktiserer deres arkitektoniske princip Form Follows Nature. Det indebærer at lade naturlige elementer som klimaforhold og lokale materialer være styrende for udformningen af arkitekturen. Denne bermudianske tilgang til regnvandshøst kan give os et nyt perspektiv på Danmarks udfordringer omkring regnvand. Mine studier peger lige nu tre områder, hvor jeg arbejder med og ser potentiale i implementere et tilsvarende system; eksisterende byggerier, nybyggeri, samt fritstående installationer evt. i byrum, hvor risikoen for oversvømmelse er høj. 
Ved at tænke proaktivt og bæredygtigt på dette område vil systemet på den lange bane afhjælpe oversvømmelser samt nedsætte grundvandsforbruget i Danmark.